REGULAMIN SKLEPU

POSTANOWIENIE OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem www.colectti.pl w którym oferuje się sprzedaż odzieży detalicznej za pośrednictwem internetu.

2. Właścicielem sklepu jest COLECTTI Sandra Ratajczyk z siedzibą w Łodzi, ul. Okólna 171, 91-520 Łódź. NIP: 726-267-76-12 adres email: colectti@gmail.com

3. Regulamin sklepu jest skierowany do konsumentów korzystających ze sklepu internetowego.

4. Państwa dane osobowe podawane na stronie internetowej www.colectti.pl przetwarzane są w celu:

- zrealizowania zamówienia w sklepie internetowym

- otrzymywania newslettera

- dla celów marketingowych

5. W zależności od celu, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu:

- zrealizowania zamówienia 

- rozliczenia transakcji 

- spełnienia obowiązków archiwizacyjnych

7. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia realizacji zamówienia w sklepie internetowym.

8. Informacje o towarze podane na stronie, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozmienieniu art. 71 Kodeks cywilny.

9. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie sklepu są wyrażane w walucie Polski złoty i są cenami brutto.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO.

1.W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:

2. Dokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego - z dostępnej aktualnie oferty – podając, jeśli opcja jest dostępna, kolorystykę, rozmiar, inne cechy opcjonalne charakterystyczne dla towaru oraz ilość, a następnie dodać kolejno „do koszyka” wybrane towary.

3. Po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk „przejdź do koszyka”.

4. Następnie dokonać, spośród aktualnie dostępnych opcji, wyboru formy dostawy oraz sposobu płatności lub dokonać usunięcia towaru/towarów z „koszyka”. Jeżeli Klient korzysta z kodu rabatowego, powinien na tym etapie wpisać go w przeznaczonym do tego miejscu, a następnie wybrać przycisk „do kasy”.

5. Następnie podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać logowania do konta Klienta w Sklepie Internetowym. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne. Następnie użyć przycisku „dalej”.

6. Wybrać sposób płatności oraz dostawy. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi.

7. Zatwierdzić zamówienie przyciskiem potwierdzającym chęć zawarcia umowy i wolę zakończenia zamówienia. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Jednakże Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.

8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego. 

9. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.

10. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może się zdarzyć (w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów), że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, każdorazowo, również w przypadku zamówienia telefonicznego, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji w ogóle lub wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia częściowego i dacie wysyłki. W razie dokonania przez Klienta płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail na adres poczty colectti@gmail.com 

11. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w wiadomości e-mail, przesłanej na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia. W treści Klient otrzyma numer zamówienia potwierdzenie ilości produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości, albo gdy nie dokonywano zamówienia u Sprzedawcy – Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt telefoniczny lub mailowy 

12. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji

WARUNKI PŁATNOŚCI I WYSYŁKI TOWARU

1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta. 

w formie przedpłaty - płatność on-line np. przelewem bankowym lub kartą kredytową Płatność on-line realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayU;

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Zamówione towary są dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., kuriera, Paczkomatów InPost, Paczki w Ruchu, do Punktów Odbioru Poczty Polskiej S.A.

4. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu, potwierdzenie sprzedaży.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: 

COLECTTI SANDRA RATAJCZYK

ul. OKÓLNA 171, 91-520 ŁÓDŹ

NIP: 7262677612

TEL: 669769510

E-MAIL: colectti@gailm.com

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną).

3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru jeżeli wybrał najtańszy zwykły sposób dostarczenia. 

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. 

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 

8. Konsument jest obowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

REKLAMACJA

1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.

2. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 14dni od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

Pisemnie na adres: ul. Okólna 171, 91-520 Łódź  Sandra Ratajczyk

W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: colectti@gmail.com

 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

6. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7. Formularz do zwrotu i reklamacji

POBIERZ FORMULARZ

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

4. Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Spółkę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Produkt dodany do ulubionych

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.